Algemene INKOOP voorwaarden

Definities

De koper: de besloten vennootschap GM Products B.V., gevestigd te Eindhoven.

De verkoper: de leverancier c.q. contractuele wederpartij van GM Products B.V..

Partijen: de koper en de verkoper.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid1.1    
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (inkoop)orders en aanvaardingen van de zijde van koper. Voor zover verkoper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.2    
Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig mocht zijn en/of vernietigd zou worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de verkoper en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, één en ander zoveel mogelijk conform de oorspronkelijke bedoeling tussen partijen.


1.3    
Zijn deze algemene inkoopvoorwaarden ten aanzien van de verkoper op enig moment van toepassing geweest, dan wordt de verkoper geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met de koper, ook al is dat niet steeds expliciet opnieuw overeengekomen.


 


Artikel 2 Wijzigingen2.1    
Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of elektronisch tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.


 


Artikel 3 Kwaliteit en omschrijving


3.1    
Met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een eventueel daarbij behorende (technische) specificatie is bepaald, dienen de te leveren goederen:


a)     
Met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is vermeld.


b)     
Van goede materialen te zijn vervaardigd en van een goede uitvoering te zijn.


c)     
Geheel geschikt te zijn voor het door koper aan verkoper kenbaar gemaakte doel.


 


Artikel 4 Verpakking en verzending


4.1    
Het transport en de levering van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de verkoper.


4.2    
De goederen moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper zal zich ten genoegen van de koper voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport.


4.3    
De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Slechts een vrachtbrief die is ondertekend door (een ondergeschikte van) de koper of een door de koper aangewezen derde, kan als bewijs van bezorging / aflevering van de goederen dienen.


 


Artikel 5 Opslag


5.1    
Indien, om welke reden ook, de koper of een door de koper aangewezen derde namens hem, niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, wanneer de koper daarom verzoekt, de goederen kosteloos bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper of een door haar aangewezen derde bezorgd zijn.


 


Artikel 6 Eigendomsovergang en risico


6.1    
De eigendom van en het risico voor de goederen zal op de koper overgaan bij aflevering.


6.2    
Indien blijkt dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zulks uitsluitend ter beoordeling van de koper, heeft de koper het recht om de geleverde goederen binnen 30 dagen na aflevering door middel van een schriftelijke of elektronische verklaring af te keuren. De verkoper is gehouden de afgekeurde goederen op eerste aanzegging van de koper onverwijld en voor eigen rekening en risico op te halen en terug te nemen.


 


Artikel 7 Tijdstip van levering


7.1    
De verkoper zal de goederen leveren op de dag en het tijdstip dat- of uiterlijk op de laatste dag van de leveringstermijn die bepaald is in de order c.q. de overeenkomst.


7.2    
Zodra de verkoper weet of verwacht, dat de goederen niet op tijd geleverd zullen kunnen worden, zal hij de koper daarvan onverwijld verwittigen. De verkoper is aansprakelijk voor eventuele schade, die de koper lijdt door de vertraging alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke) vertraging.


7.3    
Indien de goederen geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de leveringstermijn kunnen worden geleverd of worden geleverd, is de verkoper van rechtswege in verzuim en heeft de koper terstond de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de overigens aan haar toekomende wettelijke rechten en bevoegdheden. De ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de goederen die nog niet geleverd zijn, maar ook tot de goederen, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren, indien deze goederen niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. De tenzij-clausules van de artikelen 6:265 BW en 7:22 lid 1 BW waarin is opgenomen dat de bevoegdheid tot ontbinding ontbreekt wanneer de tekortkoming c.q. de afwijking van het overeengekomene, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zijn niet van toepasing. Artikel 7:22 lid 2 BW is evenmin van toepassing.


7.4    
Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de koper bevoegd aan de verkoper voor diens rekening en risico de goederen terug te zenden, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van de verkoper de betalingen, die hij voor deze goederen mocht hebben gedaan, terug te vorderen.


7.5    
Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de verkoper verplicht aan de koper, behalve de in dit artikel bedoelde schade, ook alle verdere schade, die de koper mocht lijden o.a. door een eventuele dekkingskoop en/of door winstderving, te vergoeden.


 


Artikel 8 Garantie


8.1    
De verkoper garandeert dat de goederen en de toepassing daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.


8.2    
De verkoper garandeert en waarborgt dat de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Deze garantie en waarborg is eveneens van toepassing op het normale gebruik en de toepassing van de goederen.


8.3    
De verkoper is aansprakelijk voor schade aan en door de goederen optredende tijdens de in de door de verkoper afgegeven garantieperiode.


8.4    
Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen is de verkoper verplicht, indien koper dat wenst, de goederen of de gebrekkige onderdelen ervan binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen of door nieuwe te vervangen. Voor verdere schade blijft de verkoper aansprakelijk.


 


Artikel 9 Schade of verlies door of tijdens vervoer


9.1    
De verkoper zal de goederen, die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, mits de koper daarvan schriftelijk of mondeling bericht zendt aan de verkoper.


 


Artikel 10 Prijs en betaling


10.1      
Tenzij anders is overeengekomen is de koopprijs, de prijs incl. BTW voor de goederen en omvat deze bovendien de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper aangewezen.


10.2      
Tenzij anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 60 dagen na ontvangst van de factuur door de koper.


10.3      
De koper is bevoegd de betaling van één of meerdere facturen op te schorten indien zij een gebrek / tekortkoming in de goederen constateert.


10.4      
De koper is bovendien bevoegd de betaling van één of meerdere facturen op te schorten indien de geleverde goederen door hem zijn doorverkocht en zijn afnemer zich jegens hem op opschorting beroept. Mocht de koper de prijs van de goederen in dit geval al aan de verkoper hebben betaald, dan is de verkoper verplicht de koopprijs terstond aan de koper terug te betalen.


10.5      
De koper is bevoegd op de door hem verschuldigde koopsom in mindering te brengen de door de verkoper verschuldigde bedragen op grond van het bepaalde in de artikelen 7
(tijdstip van levering), 8 (garantie), 9 (schade of verlies door of tijdens vervoer) en 14 (tekortkoming, schadevergoeding).


10.6      
Betaling door de koper houdt op geen enkele wijze afstand van recht, kwijting of enige vorm van rechtsverwerking in jegens de verkoper.


10.7      
Overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling door de koper, geeft de verkoper niet het recht zijn levering(en) op te schorten of te beëindigen.


 


Artikel 11 Overmacht


11.1      
Indien partijen door overmacht niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Aan de zijde van de verkoper kunnen onder meer de volgende omstandigheden niet
als overmacht kwalificeren, althans een beroep op overmacht niet rechtvaardigen: niet of te laat nakomen door producenten, (toe)leveranciers of andere door de verkoper ingeschakelde derden, tekort aan materialen, grondstoffen of arbeidskrachten, (stroom)storing(en) van welke aard dan ook, staking, ziekte van het personeel en transportmoeilijkheden. Indien één van deze omstandigheden zich voordoet, kan de verkoper bovendien geen aanspraak maken op een prijsverhoging. Evenmin is het verkoper dan toegestaan om niet of later dan overeengekomen te leveren.


 


Artikel 12 Inbreuk op intellectueel-eigendomsrechten


12.1      
De verkoper zal de koper vrijwaren
tegen aanspraken van derden wegens door derden gepretendeerde inbreuken op hun toekomende octrooien of modellen dan wel andere intellectueel-eigendomsrechten met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de geleverde goederen.


 


Artikel 13 Ontbinding


13.1      
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (tijdstip van levering) heeft  de koper (ook) de bevoegdheid tot ontbinding op het tijdstip waarop de verkoper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt dan wel door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.


 


Artikel 14 Tekortkoming, schadevergoeding


14.1      
Indien de verkoper een opeisbare verplichting uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, is de verkoper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.


14.2      
De verkoper zal de koper volledig schadeloosstellen voor alle schade, daaronder begrepen gevolgschade en/of boetes, die voor de koper, zijn personeel of zijn afnemers mocht ontstaan én is ontsproten uit of het gevolg is van een tekortkoming of van een onrechtmatige daad van de verkoper, diens personeel of van andere personen, door de verkoper bij de uitvoering van de order betrokken.


14.3      
De verkoper zal de koper geheel vrijwaren tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden die in enig verband staan met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.


 


Artikel 15 Toepasselijk recht


15.1      
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61) is op deze overeenkomst niet van toepassing.


 

 


Artikel 16 Bevoegde rechter


16.1      
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan
naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, een onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

 


Aanmelden voor onze nieuwsbrief

We gebruiken uw e-mailadressen uitsluitend om u toe te voegen aan de verzendlijst van onze (maandelijkse) nieuwsbrief. Deze gegevens worden uitsluitend in onze verzendlijst bijgehouden en voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

Ut augue libero, pellentesque id consequat nec, finibus non tortor.